Over onze school 


CBS Rheezerveen is een prachtige school in een groene plattelandsomgeving. Rheezerveen is een klein lintdorp in de gemeente Hardenberg. Onze school is een basisschool met een gering aantal leerlingen; momenteel bezoeken 40 á 50 leerlingen onze school. De kleinschaligheid brengt ons een grote betrokkenheid in de school: leerlingen, ouders en leerkrachten kennen elkaar goed en er zijn kleine klassen. De leerkrachten zien de leerlingen: ze kennen hun (thuis-)situatie, weten hoe ze zich ontwikkelen. Ouders zijn actief in de school; er is een promo-team, er is een actieve ouderwerkgroep, een klankbordgroep en een MR. We betrekken de ouders in het bepalen van de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. We werken steeds vanuit de driehoek leerling-ouders-leerkracht. Leerlingen weten vaak zelf te benoemen wat ze nodig hebben, ouders kunnen hierbij meedenken vanuit hun ervaringen en leerkrachten vanuit hun professie. We werken samen door middel van handelingsgerichte werken: van waarnemen naar begrijpen. We bespreken gezamenlijk wat er nodig is en bepalen hoe de zaken opgepakt worden. Na de fase van realiseren wordt gekeken wat de opbrengst is en hoe we het beste verder kunnen gaan.   


Onderzoekend leren

Op onze school staan natuur, ruimte en ontdekken centraal, We zijn verbonden zijn met elkaar en met de natuur; er is een schooltuin waar we groenten en fruit zaaien, planten en oogsten.  We werken samen aan een prettig klimaat op school en leren kinderen middels de 'Vreedzame school' de kennis en vaardigheden aan op sociaal en emotioneel gebied. Ook werken we hiermee aan 'burgerschap' en democratie om zo in onze kleine gemeenschap ook midden in de wereld te staan. 

Onderzoekend leren krijgt een steeds grote plaats in ons onderwijs.  Zo sluiten we aan bij de mogelijkheden, de interesses en de talenten van de leerlingen. Na een aantal lessen om basiskennis aan te leren en nieuwsgierigheid op te wekken, formuleren de leerlingen zelf een onderzoeksvraag, individueel of in een groepje. Leerlingen leren ook hoe ze dit doen. De leerkracht kijkt mee en begeleidt door kaders neer zetten, zonder te veel te sturen. Kinderen krijgen de ruimte om kritisch te denken, creatief te zijn, fouten te maken, technologie van de toekomst te ontdekken en dit te verwerken in hun onderzoeken. Zo verweven we de 21e eeuwse vaardigheden in ons onderwijs. De onderzoeken van de kinderen zijn echt en doen er toe, ze zijn gekoppeld aan de omgeving (bedrijven, instellingen) van onze school.

 

Je eigen kapitein

Bij dit alles vinden we de executieve vaardigheden belangrijk.  Dit is een verzamelnaam voor vaardigheden die voor leerlingen belangrijk zijn om taken te doen. Dit gaat bijvoorbeeld om zelfregulatie, plannen en concentreren. Voor de executieve vaardigheden wordt wel eens het beeld van een 'kapitein'. Als je je eigen kapitein bent stuur je jezelf in wat je doet en daar komt van alles bij kijken. Aan deze vaardigheden werken onze leerlingen tijdens het werken aan de basisvakken (rekenen, taal en lezen) en tijdens het onderzoekend leren.