Medezeggenschapsraad


Meedenken en meebeslissen op de basisschool van uw kind is de laatste jaren een heel gewone zaak geworden. Terecht ook! U wilt tenslotte dat uw kind goed onderwijs krijgt. Die medezeggenschap is geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Deze wet zegt, dat er op elke basisschool een Medezeggenschapsraad (MR) moet zijn. De MR van onze school bestaat uit 2 teamleden en 2 ouders.

Ouders, die zich structureler willen inzetten, kunnen lid worden van de Ouderwerkgroep of de Medezeggenschapsraad. Deze groep ouders zorgt voor goede contacten met het schoolteam en vormt een brug tussen team en ouders. De Ouderwerkgroep is een klankbord voor de school en de Medezeggenschapsraad is spreekbuis voor andere ouders en treedt adviserend op.
De Medezeggenschapsraad denkt kritisch mee en beslist mee over het te voeren beleid van de school. Dit is ook het adres waar ouders terecht kunnen met hun problemen, als het met de leerkracht of directie niet lukt om tot overeenstemming te komen.

De MR bestaat dus uit twee ouders en twee leerkrachten. De directeur woont de vergadering bij als niet-MR-lid. De MR is gerechtigd om alle aangelegenheden de school betreffende te bespreken. Het MR-reglement regelt het advies- en instemmingsrecht. De MR komt ongeveer vier keer per cursusjaar bij elkaar. De zittingsduur van een MR-lid is drie jaar en kan worden verlengd met een periode van drie jaar. Als een MR-lid dit te kennen geeft, is de maximale termijn zes jaar.
 

De MR van onze school bestaat uit:
Geleding ouders: Patrick Striper en Patricia Bruins 
Geleding personeel: Hillie Schumacher en Marjan Manrho

 
Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met het bovenschoolse beleid van de Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Chrono.