Ouderwerkgroep en Ouderklankbordgroep


Ouderwerkgroep

De ouderwerkgroep op onze school is het gehele jaar actief en wordt gevormd door een groep ouders, die op de school van hun kind willen meedoen en meedenken. Vanuit het team wordt daar volop de gelegenheid voor gegeven. De leden van de raad worden gekozen uit en door de ouders van de leerlingen van onze school. 

Als wij het schooljaar eens doorlopen, dan werkt de ouderwerkgroep o.a. mee aan: Sinterklaasviering, Kerstviering, schoolvoetbaltoernooi, Paasviering, sportdag, schoolreizen, ouderavond, avond 4-daagse, laatste schooldag en afscheid groep 8.

Hun medewerking bestaat vaak uit zorg dragen voor allerlei praktische en organisatorische zaken. Het is leuk en zinvol om op deze manier bij de evenementen van de kinderen op school betrokken te zijn. Door deze betrokkenheid kan de ouderwerkgroep meedenken. De schoolleiding blijft op de hoogte van wat onder ouders leeft door suggesties en nieuwe ideeën.

De vergaderingen van de ouderwerkgroep worden bijgewoond door Hester op de Haar,  zodat het team en de ouderwerkgroep goed op de hoogte zijn en blijven van elkaars activiteiten. Indien gewenst is er ook een gezamenlijke vergadering met de medezeggenschapsraad.  

U begrijpt dat vieringen, uitstapjes en feestjes met de daarbij behorende extraatjes geld kosten. Daarom vragen wij u als ouders om een jaarlijkse bijdrage per kind, deze bijdrage is niet verplicht. Voor de besteding van deze inkomsten legt de penningmeester jaarlijks verantwoording af. Dit financieel overzicht wordt jaarlijks gepubliceerd via de nieuwsbrief of ligt tijdens een ouderavond ter inzage voor u klaar.

Na een periode van 4 jaar zijn de leden aftredend. Daarom zijn er voor een complete ouderwerkgroep bijna ieder jaar nieuwe leden nodig. Mocht u hiervoor interesse hebben, laat ons dit dan weten. De werkzaamheden zijn zeer gevarieerd en binnen onze geleding doet een ieder datgene wat hem/haar het beste ligt.

Niet alleen ten aanzien van hoogtijdagen en uitstapjes, maar ook voor wat betreft de schoolse bezigheden van alledag, kan en mag de ouderwerkgroep zijn stem laten horen. Een goede zaak, want de geluiden die zij thuis van hun kinderen opvangen, kunnen bijdragen aan een juist beeld van de ervaringswereld van het kind op school.

Tenslotte: omdat onze ouderwerkgroep een team wil zijn van en voor ouders en kinderen van deze school zijn al uw suggesties, nieuwe idealen, op- of aanmerkingen van harte welkom.  Alleen zo kan de ouderklankbordgroep functioneren als een goede vertegenwoordiging van alle ouders.

 

Ouderklankbordgroep

De leden van de ouderwerkgroep vormen op onze school ook de ouderklankbordgroep, een informele overlegvorm, naast de medezeggenschapsraad, waarin wij met elkaar van gedachten wisselen over de school, de ontwikkelingen en het beleid. De klankbordgroep heeft een adviserende rol richting directie, team en medezeggenschapsraad. Het gezamenlijke belang is de ontwikkeling van de kinderen.

Kaderstelling (Chrono):

 Wie zitten er in de OWG/OKG?

Op onze school zitten de volgende ouders in de ouderwerkgroep, zij vormen dus ook de Ouderklankbordgroep:
Sanne Altena                                  [Voorzitter]
Priscilla van Woudenberg              [Penningmeester]
Marloes Hakkers                            [Secretaris]
Jeroen Willems                              [Coördinator onderhoud]
Regina Niks                                    [Lid]